Pozakonazol w profilaktyce flukonazolu lub itrakonazolu u pacjentów z neutropenią ad 5

Badanie przeprowadzono od sierpnia 2002 r. Do kwietnia 2005 r. W 89 centrach na całym świecie. Łącznie losowo przydzielono 602 pacjentów do leczenia: 304 pacjentów otrzymało pozakonazol, a 298 pacjentów otrzymywało flukonazol (240) lub itrakonazol (58). Obie grupy miały podobną charakterystykę (tabela 1). Inwazyjne zakażenie grzybicze
Udowodnione lub prawdopodobne inwazyjne zakażenia grzybicze wystąpiły podczas fazy leczenia u 7 z 304 pacjentów (2%) w grupie pozakonazolu i u 25 z 298 pacjentów (8%) w grupie flukonazolu lub itrakonazolu (bezwzględne zmniejszenie w grupie otrzymującej pozakonazol, -6%, 95% CI, -9.7 do -2,5, P <0,001). Przewagę pozakonazolu nad flukonazolem potwierdzono w analizie post hoc ograniczonej do ośrodków, w których flukonazol był stosowany jako lek badawczy porównawczy (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Szacujemy, że 16 pacjentów będzie musiało być leczonych pozakonazolem w porównaniu z flukonazolem lub itrakonazolem, aby zapobiec inwazyjnej infekcji grzybiczej.
Rycina 1. Rycina 1. Krzywe Kaplana-Meiera dla czasu do inwazyjnego zakażenia grzybiczego (panel A), zgon z dowolnej przyczyny (panel B) i inwazyjna infekcja grzybicza lub śmierć (panel C) w ciągu 100-dniowego okresu po losowaniu. Wartości P zostały oszacowane za pomocą testu log-rank. Dane zostały ocenzurowane w ostatnim dniu kontaktu lub w dniu 100 po randomizacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Tabela 2. Tabela 2. Udowodnione lub prawdopodobne inwazyjne zakażenie grzybicze podczas fazy leczenia. Podczas 100-dniowego okresu po randomizacji 14 z 304 pacjentów (5%) w grupie pozakonazolu miało udowodnione lub prawdopodobne zakażenie grzybicze, w porównaniu z 33 z 298 pacjentów (11%) w grupie flukonazolu lub itrakonazolu (P = 0,003 ). Średni czas (. SD) do inwazyjnego zakażenia grzybiczego wynosił 41 . 26 dni w grupie pozakonazolu i 25 . 26 dni w grupie flukonazolu lub itrakonazolu. Analiza Kaplan-Meier czasu do inwazyjnej infekcji grzybiczej wykazała znaczącą różnicę na korzyść pozakonazolu (P = 0,003) (Figura 1A). Tabela 2 wymienia patogeny wywołujące inwazyjne infekcje grzybicze, które wystąpiły podczas fazy leczenia; aspergillus był najczęstszy. Istniało znacznie mniej przypadków aspergilozy związanych z profilaktyką pozakonazolową niż w profilaktyce flukonazolu lub itrakonazolu (2 [1%] vs. 20 [7%], P <0,001).
Sukces kliniczny lub porażka
Tabela 3. Tabela 3. Odpowiedź kliniczna i przyczyny niepowodzenia w fazie leczenia. Wskaźniki sukcesu klinicznego lub niepowodzenia oraz przyczyny niepowodzenia klinicznego wymieniono w tabeli 3. Spośród 304 pacjentów w grupie pozakonazolu 81 (27%) otrzymywało empiryczny środek przeciwgrzybiczy podczas fazy leczenia, podobnie jak 112 z 298 pacjentów ( 38%) w grupie flukonazolu lub itrakonazolu (P = 0,004). Analiza czasu do pierwszego użycia empirycznej terapii przeciwgrzybiczej podczas okresu 100 dni ujawniła znaczącą różnicę na korzyść pozakonazolu nad flukonazolem lub itrakonazolem (P = 0,02).
Śmiertelność
Spośród 304 pacjentów w grupie pozakonazolu, 49 (16%) zmarło podczas okresu badania, podobnie jak 67 z 298 pacjentów (22%) w grupie flukonazolu lub itrakonazolu (P = 0,048); 44 pacjentów (14%) i 64 pacjentów (21%) zmarło w ciągu 100 dni
[hasła pokrewne: przychodnia kartuzy wybickiego, pierścień landolta, przychodnia kietrz lekarze ]
[więcej w: isonasin septo, pedicetamol dawkowanie, wniosek o leczenie psychiatryczne bez zgody pacjenta wzór ]