Pozakonazol w profilaktyce flukonazolu lub itrakonazolu u pacjentów z neutropenią cd

Na podstawie lokalnych praktyk badacze wybrali flukonazol lub itrakonazol na początku badania do użycia w trakcie badania. Pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymać pozakonazol lub flukonazol lub itrakonazol. Profilaktykę stosowano w każdym cyklu chemioterapii rozpoczynającym się 24 godziny po ostatniej dawce antracykliny lub, w przypadku pacjentów nie otrzymujących schematu opartego na antracyklinie, w pierwszym dniu chemioterapii. Profilaktykę kontynuowano do czasu wyzdrowienia z neutropenii i całkowitej remisji, do wystąpienia inwazyjnej infekcji grzybiczej lub do 12 tygodni od randomizacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Pacjenci byli obserwowani przez 100 dni po randomizacji i przez 30 dni po podaniu ostatniej dawki badanego leku podczas ostatniego cyklu chemioterapii. Niezależny komitet ds. Przeglądu danych ekspertów ds. Chorób zakaźnych, który nie był świadomy zadań leczenia, dokonał przeglądu i sklasyfikował wszystkie przypadki grzybic jako potwierdzone, prawdopodobne lub możliwe, zgodnie z kryteriami konsensusu Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Raka oraz Grupa badań grzybiczych.22 Podawanie leku do badań
Badani pacjenci otrzymywali 200 mg pozakonazolu w zawiesinie doustnej trzy razy dziennie, 400 mg flukonazolu (Diflucan, Pfizer) w zawiesinie doustnej raz na dobę lub 200 mg itrakonazolu (Sporanox, Janssen) w roztworze doustnym dwa razy na dobę. Pacjenci, którzy nie byli w stanie tolerować leku podawanego doustnie, mogli otrzymać dożylną profilaktykę w tej samej dawce przez 3 dni lub mniej na cykl chemioterapii. W grupie flukonazolu lub itrakonazolu dożylną profilaktykę przypisano badanemu lekowi; w grupie pozakonazolu był to deoksycholan amfoterycyny B (Fungizone [Apothecon Pharmaceuticals] lub postać generyczna, 0,3 do 0,5 mg na kilogram masy ciała na dobę). Pacjentom w obu grupach wolno było przyjmować amfoterycynę B lub inny czynnik ogólnoustrojowy jako empiryczną terapię przeciwgrzybiczą w przypadku podejrzenia inwazyjnej infekcji grzybiczej.
Ocena skuteczności
Wszyscy pacjenci przeszli kompleksową ocenę obecności inwazyjnej infekcji grzybiczej na początku i końcu profilaktyki, 30 dni po podaniu ostatniej dawki badanego leku i 100 dni po randomizacji. W dowolnym momencie w fazie leczenia – zdefiniowanej jako okres od randomizacji do 7 dni po podaniu ostatniej dawki badanego leku podczas ostatniego cyklu chemioterapii – jeśli u pacjenta wystąpiły jakiekolwiek oznaki lub objawy zakażenia, w tym gorączka, pełne przeprowadzono ocenę kliniczną i mikologiczną. Próbki krwi z nadzoru były zbierane dwa razy w tygodniu dla testu aspergillus galactomannan (test immunoenzymatyczny Platelia aspergillus, Bio-Rad Laboratories). Testy wrażliwości in vitro na izolaty grzybów zostały przeprowadzone przez personel w centralnym laboratorium, zgodnie z metodami Instytutu Norm Klinicznych i Laboratoryjnych (dawniej Krajowego Komitetu Klinicznych Standardów Laboratoryjnych). 23, 24 Mierzyliśmy stacjonarne stężenia w osoczu badany lek i obliczył średnie arytmetyczne za pomocą chromatografii cieczowej z wykorzystaniem spektrometrii masowej do pomiaru poziomów pozakonazolu25 i flukonazolu26 oraz wysokiej wydajności metody chromatograficznej dla itrakonazolu.
Analiza pierwotna
Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności była częstość występowania potwierdzonej lub prawdopodobnej inwazyjnej infekcji grzybiczej w fazie leczenia, o której zadecydował panel ekspercki, którego członkowie nie byli świadomi przypisań do leczenia, zgodnie z kryteriami konsensusu Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Raka. oraz grupa badawcza ds. grzybów.
Wtórne analizy
Wtórne punkty końcowe obejmowały częstość inwazyjnej aspergilozy, częstość inwazyjnej infekcji grzybiczej w ciągu 100 dni po randomizacji oraz sukces leczenia (w porównaniu z
[hasła pokrewne: art dental, lipoliza łódź, choroby genetyczne przykłady ]
[patrz też: lek bez recepty na hemoroidy, olx ryki, nfz kraków batorego ]