Publiczne raportowanie i opłacanie wydajności w ulepszaniu jakości szpitali ad 6

I chociaż lwia część premii została wypłacona szpitalom o najwyższej wartości wyjściowej, uczestnicy z całego spektrum zareagowali podobnie, być może równie zmotywowani chęcią uniknięcia kar finansowych. Jednak zanim powszechne stosowanie zachęt finansowych zostanie wzięte pod uwagę, należy przyznać, że wynagrodzenie za wyniki jest na wiele sposobów bardziej złożone niż publiczne zgłaszanie. Po pierwsze, jeśli nowe pieniądze nie zostaną wprowadzone do systemu płatniczego lub oszczędności zostaną zidentyfikowane na podstawie poprawy jakości, wielkość wszystkich premii będzie musiała zostać zrównoważona przez redukcje zwrotów w całym systemie lub w przypadku nierentownych szpitali, powodując poważne obawy dotyczące możliwości szkodzi instytucjom bezpieczeństwa.23 Po drugie, należy dokonać złożonych i politycznie osądzanych osądów dotyczących fundamentalnego projektu systemu. Na przykład, czy premie powinny być wypłacane szpitalom o najwyższej skuteczności, tym, które mają największe ulepszenia, czy też tym, które osiągają próg wydajności. Po trzecie, koszty administrowania programami wynagradzania za wyniki prawdopodobnie będą wyższe niż w przypadku programów do raportowania publicznego. Biorąc pod uwagę te kwestie, ważne będzie, aby określić nie tylko to, czy dodatek do wynagrodzenia za wyniki poprawia się bardziej niż sama sprawozdawczość publiczna, ale czy korzyści płynące z takiego programu są warte dodatkowych kosztów i złożoności.
Niewiele wiadomo o wpływie publicznego zgłaszania na jakość opieki. W jednym dobrze udokumentowanym przypadku zaobserwowano, że odsetek zgonów po operacji pomostowania wieńcowego w stanie Nowy Jork spadał po tym, jak stawki szpitalne stały się publiczne, 10 ale mechanizmy, przez które do tego doszło, były przedmiotem debaty. Podobnie, zgodnie z raportem na temat programu QualityCounts, prowadzonym przez spółdzielnię Employer Health Care Alliance Cooperative, szpitale z publicznymi programami do raportowania zaangażowały się w więcej działań na rzecz poprawy jakości29 i częściej miały lepsze wyniki niż były kontrolowane.11
Jeszcze mniej wiadomo o wpływie wynagrodzenia za wyniki na jakość lub wyniki. W niedawnej analizie Rosenthal i wsp. 30 wykazali, że oferowanie zachęt finansowych dla grup lekarzy nie przyniosło większych korzyści w zakresie jakości opieki ambulatoryjnej i w dużej mierze nagrodzonych grup o wysokiej skuteczności na początku.
Nasze badanie ma wiele ograniczeń. Po pierwsze, nie jest jasne, w jaki sposób płaci się za wydajność lub samo publiczne raportowanie w porównaniu z brakiem sprawozdawczości, a poprzednie badania odnotowały z czasem poprawę z innymi działaniami na rzecz poprawy jakości. 31, 32 Po drugie, szpitale, które brały udział w płatnościach demonstracja wydajności różniła się od całej puli kandydatów HQA, a nasze wyniki należy uogólniać z rozwagą. Po trzecie, podstawowa wydajność dla 5 z 10 pomiarów zbliżyła się lub przekroczyła 90%, ograniczając w ten sposób naszą zdolność wykrywania różnic między tymi dwiema grupami. Po czwarte, chociaż HQID obejmowała 33 środki rozłożone na 5 warunków i procedur, oceniliśmy wpływ zachęt finansowych tylko na 10 warunków, które były wspólne dla HQA. Po piąte, nasza próba dostosowania się do stronniczości ochotników mogła nie docenić prawdziwego efektu zapłaty za wydajność
[hasła pokrewne: choroby genetyczne przykłady, pierścień landolta, leczenie zębów cennik ]
[przypisy: choroby genetyczne przykłady, aspen fraxiparine, diuramid ]