Publiczne raportowanie i opłacanie wydajności w ulepszaniu jakości szpitali czesc 4

Charakterystyka szpitali uwzględnionych w analizie. Spośród 4691 szpitali, które przesłały dane dotyczące HQA od czwartego kwartału 2003 r. Do trzeciego kwartału 2005 r., 2490 spełniło nasze kryteria rejestracji, w tym 266 uczestników HQID. Jedenaście szpitali wycofało się z HQID w ciągu pierwszych 2 lat, pozostawiając 255 opłacalnych szpitali, które kwalifikują się do naszej podstawowej analizy. Z powodzeniem dopasowaliśmy 207 z tych 255 szpitali HQID z 406 kontrolami HQA, w tym 199 z dwoma meczami i 8 z jednym meczem. Typowym szpitalem włączonym do badania był niewielki do średniej, nienaukowy obiekt non-profit służący ludności miejskiej na południu (tabela 2). W porównaniu ze wszystkimi szpitalami uczestniczącymi w HQA, szpitale badawcze były większe, mniej prawdopodobne, że mają na własność, częściej są miejskie i częściej mają pracowników. Szpitale, które odmówiły udziału w HQID, były średnio mniejsze, bardziej wiejskie i mniej zaangażowane w szkolenia personelu domowego (patrz Tabela 2A Dodatkowego Dodatku, dostępna wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Ulepszenia w jakości
Tabela 3. Tabela 3. Poprawa jakości w okresie 2 lat wśród szpitali zajmujących się opłacaniem wydajności i raportowaniem publicznym. Rysunek 1. Rycina 1. Poprawa miar procesu złożonego w szpitalach zaangażowanych w obie usługi: płatne za wydajność i publiczne raportowanie oraz osoby zaangażowane w raportowanie publiczne. W analizie dopasowanej do charakterystyki szpitala wynagrodzenie za wyniki wiązało się z poprawą w zakresie miar procesu kompozytowego w zakresie od 4,1 do 5,2% w ciągu 2 lat, w tym w czterech kluczowych obszarach: ostry zawał mięśnia sercowego (panel A), niewydolność serca (panel B) , zapalenie płuc (panel C) i zestaw złożony z 10 pomiarów (panel D). Wskaźnik skuteczności jest procentem pacjentów, którzy otrzymali określoną opiekę nad tym schorzeniem. Q oznacza kwartał.
W ciągu 2-letniego okresu badania zarówno szpitale płacące za wyniki, jak i szpitale kontrolne wykazały dowody poprawy każdego z indywidualnych i złożonych wskaźników skuteczności (Tabela 3 i Rysunek 1). Szpitale płacące za wyniki wykazały znacznie większą poprawę niż szpitale kontrolne w 7 z 10 indywidualnych miar wydajności, z absolutnymi różnicami w zakresie od 0,6% dla oceny tlenu u pacjentów z zapaleniem płuc (P = 0,09) do 10,9% dla szczepienia wśród pacjentów z zapaleniem płuc (p <0,001) (tabela 3). Płacowe szpitale osiągnęły również większą poprawę we wszystkich pomiarach złożonych, z różnicami od 4,1% w przypadku zapalenia płuc (P <0,001) do 5,2% w przypadku niewydolności serca (P <0,001). W każdym z tych przypadków różnice w złożonych wskaźnikach skuteczności między dwiema grupami szpitalnymi wzrosły w ciągu 2-letniego okresu badania (ryc. 1). Podobny wzorzec zaobserwowano dla odpowiednich środków ostrożności (tj. Odsetka pacjentów, którzy otrzymali wszystkie zalecane leczenie dla danego stanu), z bezwzględnymi różnicami w zmianach w zakresie od 6,0% w przypadku niewydolności serca (P <0,001) do 7,5% w przypadku ostrego zawału mięśnia sercowego (P <0,001) (Tabela 3). Szpitale, które odmówiły udziału w demonstracji wynagrodzenia za wyniki, poprawiły się mniej niż szpitale uczestniczące (Tabela 3A Dodatku Uzupełniającego).
Tabela 4
[hasła pokrewne: art dental, korona pełnoceramiczna cena, pedicetamol dawkowanie ]
[przypisy: isonasin septo, pedicetamol dawkowanie, wniosek o leczenie psychiatryczne bez zgody pacjenta wzór ]