Strategia komunikacji i broszura dla krewnych pacjentów umierających na OAiIT cd

Wdrożenie opieki interwencyjnej i opieki na zakończenie życia, w tym decyzje o rezygnacji z leczenia podtrzymującego życie. Badacze zarejestrowali ICU i charakterystykę pacjentów na standardowych formularzach. Elementy danych zawarte w Tabeli 3 zostały zebrane w sposób prospektywny. Ponadto do zebrania danych opisujących rodzinną konferencję końca życia użyto specjalnego formularza, a śledczy zostali poproszeni o skrócenie czasu konferencji rodzinnych. Dane dotyczące pierwotnych wyników zostały zebrane przez osobę przeprowadzającą wywiad 90 dni po śmierci pacjenta. Analiza statystyczna
Na podstawie danych z poprzedniego badania 5 postawiliśmy hipotezę, że interwencja zmniejszy ryzyko wystąpienia objawów związanych z PTSD o 30%. Aby wykryć znaczącą różnicę między dwiema grupami z błędem typu I wynoszącym 0,05 i potęgą 0,90, należało zrekrutować 100 rodzin, po 50 w każdej grupie. Postanowiliśmy uwzględnić 132 członków rodziny (66 w każdej grupie), aby umożliwić rodzinom utratę obserwacji po 90. dniu obserwacji (do 25%) .5 Zmienne ciągłe podano jako mediany i zakresy międzykwartylowe, a zmienne kategoryczne jako proporcje. Porównania zmiennych ciągłych pomiędzy dwiema randomizowanymi grupami przeprowadzono za pomocą testu sumy rang Wilcoxona, podczas gdy porównania zmiennych kategorycznych przeprowadzono, stosując odpowiednio test chi-kwadrat Pearsona lub dokładny test Fishera. Wszystkie testy były dwustronne, a wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Testy statystyczne przeprowadzono za pomocą pakietu oprogramowania SAS, wersja 9.1 (SAS Institute).
Wyniki
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja, losowanie i obserwacja uczestników badania. Spośród 132 kwalifikujących się członków rodziny 126 losowo przydzielono do grupy badanej, a 108 (86%) przeprowadzono wywiady 3 miesiące po śmierci pacjenta (zakres od 90 do 104 dni) (ryc. 1). Z 22 OIT w badaniu 15 było w szpitalach lekcyjnych, a 7 w szpitalach ogólnych. Na wszystkich OIOM pielęgniarki i lekarze regularnie spotykali się na temat problemów z końca życia; jednak tylko trzej naoczni mieli pisemne procedury dostarczania informacji rodzinom umierających pacjentów, a tylko pięć OIOM miało nieograniczone godziny odwiedzin. Przed badaniem żaden z oddziałów intensywnej terapii nie dostarczył członkom rodziny pisemnych informacji o żałobie, a żaden z nich nie był świadomy wytycznych opartych na VALUE dla konferencji końca życia. Charakterystyka pacjentów przy przyjęciu nie różniła się istotnie między dwiema badanymi grupami. Decyzję o rezygnacji z leczenia podtrzymującego życie podjęto dla wszystkich badanych pacjentów; w momencie podjęcia decyzji 114 pacjentów (90%) otrzymywało mechaniczną wentylację, a 96 (76%) było głęboko uspokojonych, co uniemożliwiało komunikację między pacjentem a rodziną.
Porównanie charakterystyki konferencji na koniec życia w dwóch grupach badawczych stanowi miarę realizacji interwencji. Znaczące różnice w prowadzeniu konferencji, przedstawione w tabeli 3, sugerują, że przestrzegano wytycznych dotyczących konferencji interwencyjnych.2,21
Tabela 4. Tabela 4. Wyniki oceniane na dzień 90. W odniesieniu do wcześniej określonych środków opieki podanych w tabeli 3, chociaż długość pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej iw szpitalu nie różniła się istotnie między grupami było mniej niepożądanych interwencji (kontynuacja podtrzymywania życia po decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu leczenia podtrzymującego życie) w grupie interwencyjnej (patrz Rysunek Dodatku Uzupełniającego), a wycofanie wentylacji mechanicznej i wazopresorów było bardziej powszechne w tej grupie niż w Grupa kontrolna
[hasła pokrewne: lek bez recepty na pasożyty, leczenie kanałowe pod mikroskopem poznań, informacja o dostępności leków w aptekach ]
[więcej w: lek bez recepty na hemoroidy, olx ryki, nfz kraków batorego ]