Pozakonazol lub flukonazol w profilaktyce w ciężkiej chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi czesc 4

Działania niepożądane scharakteryzowano zgodnie z ogólnymi kryteriami toksyczności wydanymi przez National Cancer Institute (wersja 2.0, zrewidowana 23 marca 1998 r.). Podano powody wczesnego przerwania leczenia. Analiza statystyczna
W momencie rozpoczęcia badania nie rozpoznano występowania inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów z GVHD, którzy otrzymywali flukonazol. Badanie zostało zaprojektowane z 90% mocą na poziomie istotności 0,05, aby wykryć współczynnik ryzyka równy 2 lub więcej, przy założeniu ogólnej częstości występowania inwazyjnej infekcji grzybiczej 15%. Projekt wymagał 93 inwazyjnych zakażeń grzybiczych i łącznie około 600 pacjentów.
Podstawową analizą było porównanie częstości występowania potwierdzonych lub prawdopodobnych inwazyjnych zakażeń grzybiczych w okresie od randomizacji do dnia 112 w dwóch grupach leczenia. Jak stwierdzono w protokole, ocena skuteczności wystąpiła w dwóch etapach. Po pierwsze oceniano niepołączalność pozakonazolu do flukonazolu. W przypadku wykazania nie gorszego działania oceniano wyższość pozakonazolu do flukonazolu. Ten dwuetapowy proces pozwolił na kontrolę wskaźnika błędu typu I. Ponadto dostosowanie w dwóch wcześniej określonych, nierównomiernie rozłożonych analizach okresowych dało w ostatecznej analizie 95,01% przedziały ufności (CIs, zwane dalej 95% CI).
Pozakonazol był uważany za nie gorszy od flukonazolu, w odniesieniu do punktu końcowego wyjściowej skuteczności, na podstawie oceny wszystkich pacjentów, jeśli górny limit 95% CI dla skorygowanego ilorazu szans nie przekraczał wartości maksymalnej odpowiadającej wartości względnej. różnica 15 punktów procentowych od obserwowanej częstości występowania w grupie flukonazolowej. 95% przedział ufności Mantela-Haenszela, skorygowany o współczynnik stratyfikacji (ostra vs. przewlekła GVHD), został obliczony dla wpływu leczenia na częstość występowania udowodnionych lub prawdopodobnych inwazyjnych zakażeń grzybiczych.
Częstość występowania potwierdzonej lub prawdopodobnej aspergilozy podczas ustalonego okresu leczenia w populacji, która miała zamiar leczyć, oraz częstości występowania przełomowych, potwierdzonych lub prawdopodobnych inwazyjnych zakażeń grzybiczych w okresie ekspozycji, oceniono w podobny sposób, stosując Mantel-Haenszel. metoda. Czas do inwazyjnej infekcji grzybiczej, czas do śmierci i czas do śmierci związany z inwazyjną infekcją grzybową oceniano za pomocą metody Kaplana-Meiera, a porównania między grupami wykonywano przy użyciu testu log-rank .
Wyniki
Badana populacja
Pacjenci byli zapisywani podczas 4-letniego okresu nauki w 90 ośrodkach na całym świecie. Łącznie 600 pacjentów przeszło randomizację (301 pacjentów przydzielono do pozakonazolu, a 299 do flukonazolu) i włączono do populacji, która miała zamiar leczyć. Około 40% pacjentów poddano randomizacji w Stanach Zjednoczonych. Spośród 600 pacjentów 291 otrzymało co najmniej jedną dawkę pozakonazolu, a 288 otrzymało co najmniej jedną dawkę flukonazolu. Czas trwania leczenia był podobny w obu grupach. Pacjenci w grupie pozakonazolu byli leczeni przez średnio 80 dni (mediana, 111, zakres od do 138), a ci w grupie flukonazolu byli leczeni przez średnio 77 dni (mediana, 108, zakres od do 130) .
Tabela 1
[podobne: amoksycylina dla gołębi, wniosek o leczenie psychiatryczne bez zgody pacjenta wzór, testosteron sterydy cena ]
[patrz też: lek bez recepty na hemoroidy, olx ryki, nfz kraków batorego ]